Regulamin

UWAGA !!!

Z powodu przerwy urlopowej sklep będzie nieczynny do 22 listopada

Uwaga!!!!

REGULAMIN

 

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz zasady składania zamówień za pośrednictwem serwisu internetowego www.twojefototapety.pl

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

- Serwis – serwis internetowy www.twojefototapety.pl zawierający automat umożliwiający dokonywanie zakupów,

- Klient - osoba fizyczna, prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupu za pośrednictwem serwisu,

- Nestetup Ryszard Kurek  - firmę

 

NetSetup Ryszard Kurek

ul.Szpilkowa 10

72-010 Police

NIP PL 851 134 83 17

Nr rachunku bankowego: BZ WBK S.A.  10 1090 2806 0000 0001 1795 7534

właściciela serwisu www.twojefototapety.pl , za pośrednictwem którego realizowane są zamówienia,

- System teleinformatyczny – urządzenia informatyczne oraz oprogramowanie współpracujące ze sobą, zapewniające przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne,

- Usługi świadczone drogą elektroniczną - usługi, których realizacja następuje za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, w tym przede wszystkim usługi znajdujące się w aktualnej ofercie Netsetup Ryszard Kurek.

3. Klient dokonujący zakupu za pośrednictwem serwisu www.twojefototapety.pl oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i przyjmuje do wiadomości jego postanowienia.

II. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest NetSetup Ryszard Kurek z siedzibą w Policach przy ul. Szpilkowej 10.

2. Klient, dokonując zakupu w wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) przez NetSetup Ryszard Kurek  z siedzibą w Policach przy ul. Szpilkowej 10 -  w celach związanych z realizacją zgłoszenia, udzielaniem odpowiedzi na zgłoszenie, przygotowaniem i przesłaniem oferty handlowej oraz realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przesłania i realizacji zgłoszenia.

3. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostęp do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także ich usunięcia.

4. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym do realizacji zamówienia.

III. Realizacja zamówień, świadczenie usług drogą elektroniczną

1.Zamówienie za pomocą serwisu można złożyć z użyciem automatu dostępnego na stronie internetowej www.twojefototapety.pl

2.Minimalne wymagania konfiguracyjne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługują się Netsetup Ryszard Kurek są dla Klienta następujące:

- połączenie z siecią internet,

- przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) dla komputerów PC: Internet Explorer 5.5; Firefox 1.0; Opera 8.x, 9; Netscape 8.1; Mozilla 1.7.x

3. Do rozpoczęcia korzystania z usług nie jest wymagana od Klienta uprzednia rejestracjav w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez Netsetup Ryszard Kurek.

4. Netsetup Ryszard Kurek realizuje wydruki zdjęć dostępnych w wyszukiwarce zamieszczonej w serwisie, bądź
z plików powierzonych przez Klientów.

5. Netsetup Ryszard Kurek ( www.twojefototapety.pl)  zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia z powierzonego przez Klienta pliku, jeżeli jego zawartość łamie prawo, w szczególności:

5.1 zawiera treści obraźliwe lub szerzące nienawiść i dyskryminację,

5.2 zawiera treści pornograficzne z udziałem nieletnich.

6. W odniesieniu do plików przekazywanych przez Klientów, Netsetup Ryszard Kurek ( www.twojefototapety.pl) nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie dzieła bez stosownych uprawnień (zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych -  Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).

7. W przypadku złożenia zamówienia na wydruk ze zdjęcia powierzonego przez Klienta, dokonanie zakupu za pośrednictwem serwisu wymaga potwierdzenia możliwości realizacji wydruku przez Netsetup Ryszard Kurek( www.twojefototapety.pl). Przekazane przez Klienta zdjęcie jest oceniane przez pracownika pod kątem jakości i możliwości uzyskania pełnowartościowego wydruku o wymiarach określonych przez Klienta. Następnie pracownik dokonuje wyboru ostatecznego kadru, po czym przekazuje propozycje kadru do akceptacji przez Klienta, na adres jego poczty elektronicznej. Przyjęcie zlecenia do realizacji następuje na podstawie akceptacji kadru dokonanej przez Klienta, przekazanej na adres kamila@twojefototapety.pl..

8.  Netsetup Ryszard Kurek ( www.twojefototapety.pl) dopuszcza realizację zamówień dla Klientów mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, przy uwzględnieniu kosztów przesyłki określonych w Dziale VI niniejszego regulaminu.

9. Termin realizacji zamówienia dla wydruków fototapet oraz folii wynosi 7 dni roboczych,  licząc od dnia następnego po dniu uznania rachunku bankowego firmy Netsetup Ryszard Kurek ( www.twojefototapety.pl) wskazanego w dziale I pkt 2 niniejszego regulaminu. W przypadku przesyłki za pobraniem, termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia następnego po dniu złożenia zamówienia.

IV. Ceny

1. Podane w serwisie ceny są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.

2. Ceny towarów określone w serwisie nie zawierają kosztów dostawy.

V. Płatności

1. Netsetup Ryszard Kurek ( www.twojefototapety.pl) akceptuje następujące formy płatności:

1.1 przedpłata dokonywana na rachunek bankowy określony w dziale I pkt 2 niniejszego regulaminu.

VI. Dostawa

1. Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS.

2. Dostawa na terenie państw nie wymienionych w pkt 1 następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

3. Koszty przesyłki pokrywa Klient.

4. Koszty przesyłki są kalkulowane w oparciu o obowiązujący cennik firmy świadczącej usługi doręczenia.

VII. Gwarancja i reklamacje

1. Produkty i wydruki wykonane przez firmę Netsetup Ryszard Kurek ( www.twojefototapety.pl)  objęte są 12 miesięczną gwarancją.

2. Podstawą wniesienia reklamacji jest dokument zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT.

3. Reklamowany towar należy przesłać na adres:

Netsetup Ryszard Kurek

ul.Wąska 16/22

71-415 Szczecin

na własny koszt, załączając do przesyłki dokument sprzedaży.

4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni licząc od dnia następnego po dniu otrzymania roszczenia wraz z reklamowanym towarem. Jeżeli, z przyczyn niezależnych od Netsetup Ryszard Kurek ( www.twojefototapety.pl)  , reklamacja nie będzie możliwa do rozpatrzenia w tym terminie, Klient zostanie o tym fakcie poinformowany, ze wskazaniem terminu ostatecznego ustosunkowania się do Jego roszczeń.

5. W przypadku uznania roszczeń Klienta za zasadne, Netsetup Ryszard Kurek ( www.twojefototapety.pl)  dokonuje ponownego wydruku zamówionego towaru i przekazuje go Klientowi na własny koszt. Dodatkowo, Klient otrzymuje zwrot kosztów poniesionych przez Niego w związku z przesłaniem do Netsetup Ryszard Kurek ( www.twojefototapety.pl)  reklamowanego towaru – nie więcej niż 25 zł.

6. Jeżeli roszczenie Klienta nie zostanie uznane za zasadne, reklamowany towar zostanie odesłany do Klienta na Jego koszt (pobranie w wysokości kosztów przesyłki).

7.Netsetup Ryszard Kurek ( www.twojefototapety.pl) nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w trakcie transportu realizowanego przez firmy doręczające. W celu wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym do firmy transportowej, należy postępować zgodnie z regulaminem świadczenia usług obowiązującym w tych firmach.

VIII. Postanowienia końcowe

1.  Netsetup Ryszard Kurek ( www.twojefototapety.pl)  wystawia fakturę VAT na wyraźne życzenie Klienta, przekazane wraz z danymi koniecznymi do wystawienia faktury najpóźniej w dniu następnym po dniu złożenia zamówienia. W przypadku braku stosownej informacji, do towaru zostanie dołączony paragon fiskalny.

2. W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.